ALGEMENE VOORWAARDEN EN INFORMATIE/ BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS / COOKIE BELEID

Vorige pagina: Cookiesbeleid

PRIVACYBELEID

De gebruiker kan zijn persoonlijke gegevens naar De Haan Abogados, S.L.P. sturen om contact met ons op te nemen, online vragen te stellen of deel te nemen aan een personeelsselectieproces.

Overeenkomstig de bepalingen van Europese Verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad, 27 april 2016, betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de behandeling van persoonsgegevens en het vrije verkeer van hen en wet 3/2018 van 5 december, ter bescherming van persoonsgegevens en garantie van digitale rechten, koninklijk besluit 1720/2007, van 21 december, waarin de verordeningen voor de ontwikkeling van de organieke wet inzake gegevensbescherming worden goedgekeurd, en Wet 34/2002 van 11 juli betreffende informatiemaatschappijdiensten en elektronische handel heeft De Haan Abogados, SLP de nodige maatregelen genomen om de veiligheid, integriteit en vertrouwelijkheid van gegevens te garanderen.


Veiligheidsmaatregelen

De persoonlijke gegevens die u aan de eigenaar verstrekt via het contact- of aanvraagformulier kunnen in geautomatiseerde of niet-geautomatiseerde databases worden opgeslagen, in eigendom uitsluitend van de eigenaar, die alle technische, organisatorische en beveiligingsmaatregelen neemt welke de vertrouwelijkheid, integriteit en kwaliteit van de daarin vervatte informatie in overeenstemming met de bepalingen van de huidige regelgeving inzake gegevensbescherming, met gebruikmaking van alle noodzakelijke middelen en met het nemen van alle passende beveiligingsmaatregelen, garanderen.

U dient zich er echter van bewust zijn dat de beveiligingsmaatregelen van computersystemen op internet niet altijd 100% betrouwbaar zijn en dat de Eigenaar daarom niet kan garanderen dat er geen virussen of andere elementen zijn die wijzigingen in computersystemen (software en hardware) van de gebruiker of in hun elektronische documenten en bestanden die daarin zijn opgenomen voornemen, hoewel de Eigenaar alle noodzakelijke middelen inzet en de gepaste veiligheidsmaatregelen neemt om de aanwezigheid van deze schadelijke elementen te vermijden.

Alle ontvangen informatie wordt gearchiveerd in onze databases, tenzij de gebruiker uitdrukkelijk om verwijdering verzoekt. De gebruiker, of in voorkomend geval zijn vertegenwoordiger, kan de erkende rechten uitoefenen, met name de rechten op toegang, rectificatie, annulering, verzet en overdraagbaarheid, door een e-mail te sturen met het onderwerp “Gegevensbescherming” naar het adres e-mail info@dehaanabogados.com.

Op dezelfde manier informeren wij u dat de informatie met de grootst mogelijke vertrouwelijkheid wordt behandeld die vereist is voor ons beroep en in overeenstemming met de ethische normen die van toepassing zijn op de rechtspraktijk.

De persoon die verantwoordelijk is voor de behandeling van persoonsgegevens die de gebruiker verstrekt bij het openen en gebruiken van de website is, als beheerder, Jan Willem de Haan, wiens gegevens aan het begin van dit document zijn vermeld onder de paragraaf Algemene Voorwaarden. Jan Willem de Haan verbindt zich ertoe de computerbeveiligingsmaatregelen te nemen die voorzien zijn in de voornoemde verordeningen, met als doel toegang of oneigenlijk gebruik van de gegevens, manipulatie, contaminatie of verlies ervan te voorkomen.

In het geval van contactopname en vragen wordt de informatie uitsluitend gebruikt voor het beantwoorden van de gestelde vragen. Indien er een commerciële relatie bestaat, kan de informatie voor die relatie worden gebruikt. De verstrekte informatie kan ook worden gebruikt voor het maken van statistieken om de service van de website te verbeteren, tenzij de gebruiker in zijn communicatie uitdrukkelijk anders aangeeft.

In het geval van formulieren om deel te nemen aan een personeelselectieproces van De Haan Abogados, S.L.P., waarin persoonsgegevens worden verzameld, worden deze met de grootste vertrouwelijkheid behandeld.

De Haan Abogados, S.L.P behoudt zich het recht voor om de persoonlijke gegevens in haar database te verwijderen wanneer ze niet langer nuttig of relevant zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld of geregistreerd.

De gebruiker dient de beveiliging van zijn netwerk te waarborgen bij het verzenden van vertrouwelijke gegevens. De eigenaar van de website, zijn partner, medewerkers, beheerders, vertegenwoordigers, werknemers en medewerkers zijn niet verantwoordelijk voor de vertrouwelijkheid bij de overdracht van gegevens door de gebruiker.

In het geval dat de gebruiker geen vertrouwelijke gegevens, die als verplichte velden zijn gemarkeerd, wil verstrekken, staat het systeem hem niet toe de formulieren te verzenden. In dit geval kan de gebruiker contact opnemen met De Haan Abogados, S.L.P. door een brief met uw persoonlijke gegevens naar Calle Balmes, 76-1 (08007) Barcelona te zenden. De ontvangen gegevens worden op dezelfde manier behandeld als die ontvangen via onze website.